همایش معاونین امور طلاب و دانش آموختگان و مسئولین سازمان بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور

برگزاری همایش معاونین امور طلاب و دانش آموختگان و مسئولین سازمان بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور

در این همایش علاوه بر اساتید و سخنرانان برجسته حوزه ، سردار یعقوب سلیمانی مسئول محترم سازمان اردویی ، راهیان نور و گردشگری بسیج حاضر و مطالبی را بیان فرمودند.

 

ارسال نظر